REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

https://zytohybrydowe.pl/

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy dostępny pod adresem zytohybrydowe.pl prowadzony jest przez KWS Lochow Polska Sp. z o.o., ul. Słowiańska 5 Kondratowice, 57 – 150 Prusy, telefon: +48 71 39 27 300, adres e-mail: zytohybrydowe@kws.com, NIP: 9141049007, REGON: 930825634, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000089194, kapitał zakładowy: 24.000.000,00 ZŁ
   
 2. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu internetowego https://zytohybrydowe.pl/.

 3. Definicje:
  a) Właściciel Serwisu („my”, „nas”):
  - KWS Lochow Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Kondratowicach, ul. Słowiańska 5 Kondratowice, 57 – 150 Prusy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000089194, NIP: 9141049007, REGON: 930825634,
  - KWS Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań, KRS: 0000140365, NIP: 7781028415, REGON: 630406740, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000140365, NIP: 7781028415, REGON: 630406740,
  zarządzające Serwisem internetowym https://zytohybrydowe.pl/.
  b) Użytkownik („Ty”, „Ciebie”) – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, także osoba prawna.
  c) Serwis internetowy – portal prowadzony przez Właściciela serwisu, za pośrednictwem którego świadczy on usługi określone w niniejszym Regulaminie;
  d) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Właściciela, w którym gromadzone są dane Użytkownika
  e) Panel – udostępniony przez Właściciela indywidualny panel, zapewniający dostęp do prowadzonego w Serwisie Konta;
  f) Sprzedający – Użytkownik, który założył konto dla Sprzedającego w Serwisie, który w ramach Serwisu może udostępniać ogłoszenia o zamiarze sprzedaży żyta hybrydowego oraz kontaktować się z Kupującymi,
  g) Kupujący – Użytkownik, który założył konto dla Kupującego w Serwisie, który w ramach Serwisu może kontaktować się ze Sprzedającymi w celu zakupu żyta hybrydowego,
  h) Żyto hybrydowe – żyto hybrydowe, surowiec konsumpcyjny lub paszowy ze zbioru w gospodarstwie sprzedającego, będący przedmiotem obrotu pomiędzy Użytkownikami Serwisu, wyprodukowany przez Sprzedającego z nasion kwalifikowanych w stopniu C1 odmian żyta hybrydowego wyhodowanych przez KWS Lochow GmbH, którego przedstawicielem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest firma KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

 4. Usługi jakie świadczymy dla Ciebie w ramach Serwisu:
  a) Możliwość przeglądania ofert sprzedaży żyta hybrydowego udostępnionych przez Sprzedających,
  b) Możliwość dodawania ofert sprzedaży żyta hybrydowego przez Sprzedających,
  c) Udostępnianie danych kontaktowych Sprzedających i Kupujących Użytkownikom Serwisu w celu umożliwienia nawiązania bezpośredniego kontaktu pomiędzy Kupującymi i Sprzedającymi,
  d) Udostępnianie formularza kontaktowego w celu świadczenia pomocy przez Właściciela na rzecz Użytkowników Serwisu.

 5. Nasze usługi świadczymy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Niniejszy regulamin udostępniamy nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego zytohybrydowe.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak abyś mógł się z nim zapoznać.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystając z naszego Serwisu zobowiązany jesteś do korzystania z niego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
   
 2. Każde Twoje działanie powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
   
 3. Korzystanie z naszych Usług może odbywać się wyłącznie na zasadach ustalonych w regulaminie.
   
 4. Podczas zakładania Konta w naszym serwisie Twoim obowiązkiem jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych (nie podawaj osobom trzecim swojego loginu i hasła). Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo Twojego Konta.
   
 5. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
   
 6. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).

 7. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce FAQ i Pomoc lub za pośrednictwem numeru telefonu +48 71 39 27 300 lub za pośrednictwem adresu e – mail: zytohybrydowe@kws.com możesz zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego regulaminu.

 8. Do korzystania z naszego Serwisu internetowego zytohybrydowe.pl niezbędny jest urządzenie z procesorem min. 200MHz, 64MB RAM oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 6.0), Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari), a także  urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadcząc nasze usługi dokładamy należytej staranności, aby nasi Użytkownicy byli zadowoleni.
   
 2. Aby móc w pełni wykorzystać możliwości naszego Serwisu, konieczne jest założenie Konta. Pamiętaj, aby przed założeniem Konta, zapoznać się dokładnie z treścią regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
   
 3. Użytkownicy podczas rejestracji w Serwisie mogą wybrać rodzaj konta z jakiego chcą korzystać. Właściciel dopuszcza dwa rodzaje kont Użytkowników:
  a) Konto Sprzedającego,
  b) Konto Kupującego.
   
 4. Podczas rejestracji musisz podać takie dane jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres, roczne zapotrzebowanie na żyto hybrydowe w tonach (w przypadku Kupujących). Dodatkowo możesz podać takie dane jak Nazwa firmy oraz krótki opis firmy.
   
 5. Po założeniu Konta, otrzymasz na swój adres e-mail link aktywacyjny. Poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego potwierdzasz zawarcie z nami umowy. Od tej pory uzyskujesz dostęp do swojego Konta za pośrednictwem loginu (podany przez Ciebie adres e-mail) oraz hasła.
   
 6. Umowa z Serwisem jest zawarta na czas nieokreślony. Nie pociąga ona za sobą żadnych zobowiązań finansowych. Możesz ją wypowiedzieć w każdym momencie poprzez usunięcie swojego Konta z poziomu zakładki Moje Konto.
   
 7. Po zalogowaniu do Konta masz możliwość uzupełnienia swoich danych. Nie jest to jednak obowiązkowe. W zakładce moje konto możesz dokonywać zmian podanych uprzednio danych oraz możesz również zmienić hasło do swojego Konta.
   
 8. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń, wzajemne rozliczenia Kupujących i Sprzedających.
   
 9. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za oferowane przez Sprzedających żyto. W szczególności Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za sprzedaż przez Sprzedających surowca żyta konsumpcyjnego lub paszowego, niebędącego żytem hybrydowym.

 

§4. ZASADY UMIESZCZANIA OGŁOSZEŃ

 1. Sprzedający w celu zamieszczenia w Serwisie ogłoszenia o sprzedaży żyta hybrydowego zobowiązany jest podać następujące informacje:
  a) Tytuł ogłoszenia i opis oferty,
  b) Ilość zakupionych jednostek siewnych kwalifikowanych nasion żyta hybrydowego KWS Lochow Polska Sp. z o.o., przy czym aby zamieścić ogłoszenie na platformie, minimalna ilość jednostek siewnych zakupionych i udokumentowanych fakturą VAT wynosi 10.
  c) Cenę za tonę sprzedawanego żyta hybrydowego,
  d) Wybór opcji transportu oferowanego w ramach oferty,
  e) Określenie dystrybutora lub pod-dystrybutora nasion kwalifikowanych żyta hybrydowego KWS Lochow Polska Sp. z o.o., od którego Sprzedający nabył kwalifikowane nasiona żyta KWS Lochow Polska Sp. z o.o., F1, z których wyprodukowano konsumpcyjny lub paszowy surowiec żyta,
  f) Miejscowość zakupu nasion żyta hybrydowego,
  g) Powierzchnię w hektarach, która została obsiana nasionami kwalifikowanymi żyta hybrydowego KWS Lochow Polska Sp. z o.o., zakupionymi od dystrybutora lub pod-dystrybutora nasion KWS Lochow Polska Sp. z o.o.,
  h) Ilość w tonach wyprodukowanego żyta hybrydowego z powierzchni obsianej nasionami kwalifikowanymi żyta hybrydowego F1 zakupionym od dystrybutora lub pod-dystrybutora nasion firmy KWS Lochow Polska Sp. z o.o.
   
 2. Ilość oferowanego surowca paszowego lub konsumpcyjnego musi być skorelowana z liczbą jednostek siewnych zakupionych w poprzedzającym ofertę sezonie siewnym.  

 3. Dodatkowo, Sprzedający zobowiązany jest do załączenia w ogłoszeniu dokumentu potwierdzającego nabycie żyta hybrydowego od dystrybutora lub pod-dystrybutora nasion kwalifikowanych KWS Lochow Polska Sp. z o.o. (faktura VAT).

 4. Właściciel Serwisu ma prawo kontaktowania się ze Sprzedającym w celu weryfikacji danych zawartych w ogłoszeniu oraz do usuwania ogłoszeń niespełniających warunków określonych w ust. 1 – 3 powyżej. Właściciel serwisu ma prawo do usunięcia ogłoszeń w przypadku kiedy kwalifikowany materiał siewny użytego przez sprzedającego żyta hybrydowego został wyprodukowany przez inne firmy niż KWS Lochow Polska Sp. z o.o.

 5. Po zakończeniu sprzedaży Sprzedający zobowiązany jest do usunięcia ogłoszenia. Właściciel Serwisu ma prawo kontaktować się ze Sprzedającym w celu weryfikacji, czy ogłoszenie jest w dalszym ciągu aktualne. W razie nieusunięcia nieaktualnego ogłoszenia przez Sprzedającego, Właściciel Serwisu może usunąć ogłoszenie samodzielnie.

 6. Ogłoszenia są ważne przez okres 90 dni od dnia zamieszczenia. Na 3 dni przed upływem tego terminu Sprzedający otrzyma maila z informacją i linkiem do przedłużenia ważności zamieszczonego ogłoszenia o kolejne 90 dni. Brak przedłużenia spowoduje usunięcie ogłoszenia i przeniesienie go do archiwum.

 

§5. REKLAMACJE

 1. W przypadku, gdy uznasz, że nie realizujemy naszych usług zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami, możesz złożyć reklamację. Poinformuj nas o uchybieniach, a my ustosunkujemy się do nich.
   
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres poczty elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: zytohybrydowe@kws.com. Wiadomość powinna zostać zatytułowana „Reklamacja”.
   
 3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także swoje żądania.
   
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji zwrócimy się do Ciebie o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
   
 5. Do tak złożonej reklamacji ustosunkujemy się w przeciągu 14 dni. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail, chyba, że zgłosisz chęć otrzymania odpowiedzi drogą pocztową.
   
 6. Brak odpowiedzi z naszej strony w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 

§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli w relacji z Właścicielem Serwisu internetowego, jako Użytkownik Serwisu, jesteś konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
   
 2. Uprawnienie powyższe takie nie przysługuje w następujących przypadkach:
  a) świadczenia usług, jeżeli Właściciel wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
  b) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Właściciel nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
  f) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy o świadczenie usług i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Właściciel nie ma kontroli,
  h) umów, w których Użytkownik wyraźnie żądał, aby Właściciel do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Właściciel świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Użytkownik żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  i) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Użytkownika,
  j) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  k) umów zawartych w drodze aukcji publicznej,
  l) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
  m) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy.
   
 3. W przypadku Użytkownika będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) uprawnienie do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest bezwzględnie wyłączone.
   
 4. Aby skutecznie odstąpić od umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu zawarcia umowy.
   
 5. Postanowienia §6 nie dotyczą transakcji zawieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego, natomiast odnoszą się wyłącznie do świadczenia usług drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników, a mianowicie umożliwiania korzystania z funkcjonalności Serwisu, w tym założenia konta użytkownika w Serwisie.

 

§7. OCHRONA PRAWA AUTORSKIEGO

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego zytohybrydowe.pl należą do nas lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
   
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego zytohybrydowe.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  naszej pisemnej zgody lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskiego.
   
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć i innych materiałów graficznych ze strony Serwisu internetowego zytohybrydowe.pl oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.
   
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez naszej pisemnej zgody lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego, jeżeli dopuszczasz się takiego działania.

 

§8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest KWS Lochow Polska Sp. z o.o., ul. Słowiańska 5 Kondratowice, 57 – 150 Prusy, NIP: 9141049007, REGON: 930825634, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000089194, kapitał zakładowy: 24.000.000,00 ZŁ.
   
 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
   
 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych bez jego wyraźnej zgody. Do swoich danych Użytkownik ma zawsze dostęp w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Administratora.
   
 4. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego zytohybrydowe.pl/polityka-prywatnosci.

 

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie zobowiązujemy się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
   
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie. O każdych zmianach będziemy informować na naszej stronie z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 7 dniach od ich ogłoszenia.
   
 3. Zmiany wprowadzane w regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
   
 4. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
   
 5. Wszelkie spory między Właścicielem a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
   
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
   
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
   
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) oraz inne właściwe.
   
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 21 października 2019 roku.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności.

Wszystko
Wybierz zaznaczone